خباثت باطنی

( خَباثَتِ باطِنی )
{ خَبا + ثَتے + با + طِنی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - طبعی کمینہ پن، شرطبعی، فطرت شر۔