خانگی زندگی

( خانْگی زِنْدَگی )
{ خان + گی + زِن + دَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نجی زندگی، ذاتی زندگی۔