خواست

( خواسْت )
{ خاسْت (و معدولہ) }
( فارسی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - خواہش، آرزو، تمنا، مقصد۔
  • desire
  • wish;  solicitation
  • request.