خوارگی

( خوارْگی )
{ خار (و معدولہ) + گی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ذلت، سرگردانی، پریشانی۔