خوان گستری

( خوان گُسْتَری )
{ خان (و معدولہ) + گُس + تَری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دسترخوان بچھانے کا عمل، میزبانی، فیاضی۔