خواہر زادی

( خواہَر زادی )
{ خا (و معدولہ) + ہَر + زا + دی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بھانجی