غیر مرد

( غَیر مَرْد )
{ غَیر (ی لین) + مَرْد }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اجنبی، جو شناسا نہ ہو، نامحرم۔