غفران

( غُفْران )
{ غُف + ران }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بخشش، آمرزش، مغفرت۔
  • forgiveness
  • pardon
  • remission of sins
  • absolution.