غاشیہ بردار

( غاشِیَہ بَرْدار )
{ غا + شِیَہ + بَر + دار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - محکوم، مطیع، فرمانبردار، غلام۔