غاشیہ برداری

( غاشِیَہ بَرْداری )
{ غا + شِیَہ + بَر + دا + ری }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اطاعت، فرمانبرداری، خدمت گزاری۔