غداری

( غَدّاری )
{ غَد + دا + ری }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بغاوت، سرکشی، بدعہدی، بے وفائی۔