غدر

( غَدْر )
{ غَدْر }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ہنگامہ، بلوہ، بدامنی، بغاوت، سرکشی، بدعہدی۔
 • perfidy
 • faithlessness
 • ingratitude;  fraud
 • villainy;  mutiny
 • rebellion
 • sedition
 • riot
 • disturbance
 • confusion
 • tumult
 • noise
 • bustle