غرا[1]

( غَّرا[1] )
{ غَر + را }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سفید (مجازاً) روشن، تابناک۔