غیر مانوس

( غَیر مانُوس )
{ غَیر (ی لین) + ما + نُوس }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - اجنبی