غیر متغیر

( غَیر مُتَغَیِّر )
{ غَیر (ی لین) + مُتَغَی + یِر }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نہ بدلنے والا، غیر تغیر پسند۔