غیر متشابہ

( غَیر مُتَشابِہ )
{ غَیر (ی لین) + مُتَشا + بِہ }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - غیر مشابہ، غیر مماثل۔