مبادرت

( مُبادَرَت )
{ مُبا + دَرَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جلدی، شتابی، عجلت، پھرتی۔
  • making haste;  outstripping;  haste
  • expedition