مثلیت

( مِثْلِیَّت )
{ مِث + لِی + یَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مماثلت، یکسانیت، مثل و مانند ہونا۔