مانمت

( مانْمَت )
{ مان + مَت }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - قیامت، شور و شر، واویلا، دادفریاد۔
  • stir
  • ado
  • tumult
  • rumpus
  • row