غیر ارادی

( غَیر اِرادی )
{ غَیر (ی لین) + اِرا + دی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - غیر اختیاری، بے قصد، بے ارادہ۔