غم گساری

( غَم گُساری )
{ غَم + گُسا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پرسش حال، پرسش غم، غم خواری، ہمدردی۔
  • removal or alleviation of grief;  consolation;  sympathy
  • friendship.