غم کوشی

( غَم کوشی )
{ غَم + کو (و مجہول) + شی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - درد بھری کیفیت، رنج، دکھ۔