غم خوارگی

( غَم خوارْگی )
{ غَم + خار (و معدولہ) + گی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ہمدردی، دردمندی، دکھ درد میں شرکت۔
  • affliction
  • sorrow;  sympathy
  • commiseration
  • condolence
  • comfort;  real or true friendship.