غم آگینی

( غَم آگِینی )
{ غَم + آ + گی + نی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اداسی، درد بھری کیفیت، حزن و ملال۔