غرض آمیز

( غَرَض آمیز )
{ غَرَض + آ + میز (ی مجہول) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - غرض آلود، خودغرض۔
  • designing;  interested
  • selfish;  spiteful
  • malevolent.