غور و پرداخت

( غَور و پَرْداخْت )
{ غَو (و لین) + رو (و مجہول) + پَر + داخْت }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - دیکھ بھال، خبرگیری، تیمارداری، ٹہل، توجہ، علاج، معالجہ۔
  • attendance (on)
  • attention (to);  bringing up;  maintenance