غیر واجب

( غَیر واجِب )
{ غَیر (ی لین) + وا + جِب }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نامناسب، بے جا، خلاف قانون یا دستور۔
  • contrary to reason or law
  • improper
  • unreasonable
  • unlawful
  • unjust
  • wrong;  not due.