غیر نافذہ

( غَیر نافِذَہ )
{ غَیر (ی لین) + نا + فِذَہ }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - غیرآباد، جس جگہ پر آمدو رفت نہ ہو۔
  • in operative
  • of no effect