نا آگہی

( نا آگَہی )
{ نا + آ + گَہی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ناواقفیت، لاعلمی، جہل۔