نابکاری

( نابَکاری )
{ نا + بَکا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نالائقی، بدمعاشی، اوباشی، سفلہ پن، شقاوت۔
  • uselessness;  worthlessness;  wickedness
  • villainy