نابہا

( نابَہا )
{ نا + بَہا }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بے بہا، یمتی، نایاب۔