نا پارسا

( نا پارْسا )
{ نا + پار + سا }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - عیش کوش، بدخصلت، گنہگار، بدکار، بدکردار۔