ناتراشیدگی

( ناتَراشِیْدگی )
{ نا + تَرا + شِید + گی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (مجازاً) ناشائستگی، بدتہذیبی، گنوارپن، جہالت، نیز موٹاپا۔