نادرستی

( نادُرُستی )
{ نا + دُرُس + تی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جھوٹ، غلطی۔
  • unsoundness
  • incorrectness
  • falseness
  • falsehood;  crookedness;  injustice