نادریافت شدہ

( نادَرْیافْت شُدَہ )
{ نا + دَر + یافْت + شُدَہ }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نادریافت، غیر منکشف، نامعلوم۔