ناراضگی

( ناراضْگی )
{ نا + راض + گی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ناراض ہونا، ناخوشی، خفگی، برہمی۔