نارضامند

( نارَضامَنْد )
{ نا + رَضا + مَنْد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ناراض، ناخوش۔