ناسعد

( ناسَعْد )
{ نا + سَعْد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نامبارک، منحوس؛ (مجازاً) بدبخت۔