ناامید

( نااُمِّید )
{ نا + اُم + مِید }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مایوس، نراس، ناکام، نامراد، بے آس۔
  • hopeless
  • despairing
  • despondent
  • desperate