نا استواری

( نا اُسْتْواری )
{ نا + اُسْت + وا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پس و پیش، غیر مستقل مزاجی، بے اطمینانی۔