ناقدرا

( ناقَدْرا )
{ نا + قَدْ + را }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ناقدر، قدرناشناس۔