تر زبانی

( تَر زَبانی )
{ تَر + زَبا + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - خوش بیانی، فصاحت، روانی بیان، چرب زبانی۔