تختہ ء بازار

( تَخْتَہ ءِ بازار )
{ تَخ + تَہ + اے + با + زار }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (مجازاً) فٹ پائری یا بیچ بازار۔