چتری

( چِتَّری )
{ چِت + تَری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نقاش، مصور۔