چندرل

( چَنْدْرَل )
{ چَنْد + رَل }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نانی، سفید پالک کا ساگ۔
  • a barber;  a name of S'iva;  the pot-herb chenopodium album