چاروا دار

( چارْوا دار )
{ چار + وا + دار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - سائیس۔