تلخ مزاج

( تَلْخ مِزاج )
{ تَلْخ + مِزاج }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدمزاج، تندخو، تیز مزاج۔
  • ill-tempered