چلتائے

( چَلْتائےَ )
{ چَل + تا + اَو (و لین) }
( ہندی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - رائج، جاری، مروج۔