خمارستان

( خُمارِسْتان )
{ خما + رِس + تان }

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - خمارخانہ