کھتری

( کھَتْری )
{ کھَت + ری }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - داغدار، چیچک دار، (مجازاً) عیب دار، ناقص۔